آسمان درشب

درآسمان شب سیاره ها وستاره های بسیاری دیده می شودکه دراین فیلم به شناسایی اجزای آسمان می پردازیم.درآسمان شب بخش های مختلفی وجوددارد.

ماه ازخودنوری نداردونورخورشیدرا بازتاب می کند به این نورمهتاب می گوییم.

ماه هر4هفته یک باردورزمین می چرخدکه به آن ماه قمری می گویند.


دیدگاهتان را بنویسید