آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک

1(استخراج DNA : نخستين گام در بررسي مولکولي ساختار ژنتيک سلول ها دسترسي به مادة ژنتيک مي باشد. اصول استخراج مادة ژنتيک از سلول هاي مختلف )باکتري ها، سلول هاي گياهي و سلول هاي جانوري( نسبتا يکسان است و تنها در برخي از جزئيات تفاوت هايي وجود دارد. استخراج اسيد هاي نوکلئيک شامل دو مرحله تهيه عصارة سلولي و خالص سازي مي باشد . الف-تهيه عصاره سلولي براي تهيه عصارة سلولي به تعداد زيادي سلول نياز است. عموماً سلول ها با تکثير در محيط کشت ويا مستقيماً از بافت ها )مانند بافت خون( تأمين مي شوند. سپس بايد ديواره و غشاء سلول ها از بين بروند تا محتويات آن ها آزاد شوند. براي تخريب ديواره يا غشاء سلولي، روش هاي فيزيکي و شيميايي مختلفي به کار مي رود. از روش هاي فيزيکي مي توان به شوک اسمزي، سائيدن سلول هاي يخ زده و استفاده از امواج صوتي يا سونيکيشن اشاره کرد. در روش هاي شيميايي از آنزيم ها و موادي که باعث تخريب ديواره و غشاء مي شوند استفاده مي شود. براي مثال، براي شکستن ديوارة باکتري ها از آنزيم ليزوزيم يا اتيلن دي آمين تتراستات (EDTA) يا مخلوطي از آن ها استفاده مي شود……..42صفحه  پی دی اف


دیدگاهتان را بنویسید