آموزش جامع راهسازی

قالب فایل : pdf

تعداد فایل : 7

پیوست : 2 نقشه راهسازی 

مقدمه فصل اول
سهم عمدهاي از حمل بار و مسافر در سرتاسر دنيا توسط حمل و نقل جادهاي انجام ميشود. از اين روي ساخت راه و عمليات
راهسازي از اهميت فراواني برخوردار است. طراحي مسير بين دو نقطه مبدا و مقصد بايد به گونهاي انجام شود كه در نهايت به
طرحي ايمن و اقتصادي منجر شود. بسته به آنكه مسير مورد نظر در يك منطقه توسعه يافته و يا ساخته نشده احداث گردد،
شرايط انتخاب مسير و عوامل موثر در آن تغيير ميكند. در اين فصل به اختصار در ارتباط با ضرورت طراحي و ساخت مسير
راه، اهداف مورد نظر در طراحي مسير و مباني طراحي آن توضيح داده شده و سپس نحوه انتخاب مسير يك راه اصلي جهت
اتصال دو نقطه مشخص شرح داده ميشود. همچنين توضيح مختصري در مورد شناسايي محل واكتشافات ژئوتكنيكي كه از
عوامل موثر در انتخاب مسير هستند، داده ميشود.

مقدمه فصل دوم
ترافيك يكي از عوامل مهم در طرح هندسي راه محسوب ميشود به نحويكه قبل از طرح مسير مورد نظر بايد اطلاعات كافي
در ارتباط با ميزان ترافيك عبوري از مسير راه وجود داشته باشد تا در هنگام طراحي مسير مشخص شود كه راه مورد نظر به
چند خط عبور نياز دارد. همچنين ارزيابي يك مسير مشخص براي يك ترافيك معين از نقطه نظر كيفيت ترافيك عبوري حائز
اهميت است. بدين جهت در اين فصل ترافيك و گنجايش راهها مورد بررسي قرار ميگيرد. بر اين اساس در ابتدا نحوه در نظر
گرفتن ترافيك در طراحي مسير راه شرح داده ميشود، سپس نحوه تعيين گنجايش راهها براي انواع مسيرها با توجه به
طبقه بندي عملكردي آنها توضيح داده ميشود .

مقدمه فصل سوم
طراحي افقي راه شامل خطوط مستقيم، قوسهاي دايرهاي (با شعاع ثابت) و قوسهاي اتصال تدريجي (با شعاع متغير)
ميباشد. هدف اصلي در طراحي افقي راه، تضمين پايداري و يكنواختي طرح ميباشد تا از ايجاد مقاطعي كه نياز به تنظيم
سرعت عبور دارند (محدوديت سرعت)، جلوگيري شود. بنابراين در اين فصل در ارتباط با معيارهاي طراحي افقي راهها به
ويژه طرح هندسي آنها نكات لازم ذكر م يگردد. بدين منظور ابتدا انواع فواصل ديد كه جهت طرح افقي مسير راه بايد به
آنها توجه شود، توضيح داده ميشود، سپس نحوه طراحي قوسهاي مختلف افقي مورد استفاده در طراحي افقي مسير
توضيح داده شده، و در نهايت نيز نحوه تعريض مسير در محل قوسها شرح داده ميشود. در اين فصل مبناي توضيحات و
روابط، آييننامه آشتو و همچنين آييننامه طرح هندسي راههاي ايران ميباشد.

مقدمه فصل چهارم
طراحي قائم در كنار طراحي افقي مسير جهت نيل به هدف مورد نظر از طراحي مسير يعني امكان ايجاد ارتباط ايمن بين
دو نقطه مشخص انجام ميشود. جهت طراحي قائم بايد معيارهاي مشخصي در نظر گرفته شده و رعايت شوند. در طراحي
قائم توپوگرافي منطقهاي كه مورد نظر است تا مسيري در آن احداث شود، روي محور طولي راهها و خيابانها تاثير قابل-
توجهي دارد. هر چند كه توپوگرافي منطقه طراحي افقي مسير را تحت تاثير قرار ميدهد، اما اثر آن روي محور طولي و
طراحي قائم مسير به مراتب بيشتر است. طراحي قائم به طور عمده شامل موارد زير است:
1 طراحي و تعيين شيب طولي راه
2 تعيين طول بحراني قطعه راه در فراز
3 طراحي قوس هاي قائم
اين موارد در اين فصل به تفضيل توضيح داده شده و نحوه در نظر گرفتن آنها در طراحي قائم مسير شرح داده ميشود. در
انتها نيز مطالبي در ارتباط با هماهنگي پلان افقي و نيمرخ طولي مسير بيان ميگردد.

مقدمه فصل 5 و 6 و 7 رو برای اختصار متن نمیذارم …


دیدگاهتان را بنویسید