بخش ماء الاصول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

مایعی دارویی است که ظاهراً از بیخ نباتی چند گیرند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دارویی که از بیخ و تخم و روغن گیاهان تهیه می شده و در معالجه ٔ صداع بکار می رفته است . در هدایة المتعلمین فی الطب در باب صداع آمده است : و بود که سبب دردسر بخارات گرم بود… علاج این بیماری چنان بودکه … و الا ماءالاصول بخورد… و صفت ماء الاصول : بگیرد کرفس و تخم رازیانه و… صاحب ذخیره ٔ خوارزمشاهی طریقه ٔ ساختن این دارو را چنین آورده است : بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان از هریکی ده درم ، تخم بادیان و تخم کرفس از هریکی پنج درم و نانخواه و انیسون از هریکی چهار درم ، سنبل و اذخر و گل سرخ از هریکی سه درم ، همه را در ده من آب بپزند تا به نیمه باز آید و بپالایند، شربت از سی درم تا چهل درم با سه درم روغن بادام تلخ و شیرین نیماید فرمت پی دی اف 4 صفحه


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید