بررسي عناصر موسيقيايي شعر اعتراض در دوره انقلاب اسلامي

این تحقیق به صورت ورد است و دارای 27 صفحه است و به بررسی عناصر موسیقیایی در اشعار اعتراض شاعران معاصر  (دوره انقلاب اسلامی ) می پردازد. و شامل موارد زیر می شود:

– درآمد

پيشينه شعر اعتراض

– ضرورت و کاربرد

بررسي موسيقيايي شعر اعتراض

موسيقي بيروني

جدول هاي کارکرد وزن در شعر اعتراض

 وزن و محتوا

اوزان خيزابي و جويباري در اشعار اعتراض

اوزان جديد در اشعار اعتراض

موسيقي کناري

 قافيه

 قافيه و پيوند آن با موضوع اعتراض

– انواع قافيه ي بديعي

– ردالقافيه

– قافيه مياني

قافيه متجانس

– قافيه مركب

– قافيه هاي جديد

– قافيه هاي معيوب

– رديف

– رديف پويا و ايستا

– رديف طولاني

موسيقي دروني در شعر اعتراض

– تکرار در شعر اعتراض

ردالمطلع

– تكرار کلمات 

– تکرار واج (واج آرايي)

– تکرار مصوت-ِ ( تتابع اضافات )

– کاريکلماتور

– نتيجه

منابع


دیدگاهتان را بنویسید