بررسی مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

این فایل به صورت ورد است و دارای 29 صفحه می باشد و به بررسی انواع کشف و شهود های عرفانی در مثنوی معنوی پرداخته است و سپس آنها را با دیدگاه های والتر ترنس استیس نویسنده و فیلسوف خارجی مقایسه و تحلیل نموده است. این مقاله شامل موارد زیر است:

  • مقدمه

کشف و شهود:

انواع مکاشفات عرفاني:

وحي  

الهام: 

فراست:

خواب:

واقعه:

کشف صوري و کشف معنوي

مکاشفه صوري ( آفاقي )

– کشف بينايي: 

– کشف شنوايي

– کشف بويايي

3- کشف چشايي

– کشف لمسي

احوال انفسي يا مکاشفات معنوي

کشف حدسي: در اين

 کشف قدسي:

کشف الهامي: در

کشف روحي

 کشف سري:

 کشف خفي: در

 کشف اخفي

– بررسي ويژگي هاي مشترک حالات آفاقي و انفسي از نظر استيس

–  احساس عينيت

– متناقض نما

– احساس تيمن و نشاط و شادي

 – لحظه اي بودن

– احساس ثقه و اعتماد:

– غيرقابل بيان بودن:

– ويژگي هاي اختصاصي احوال آفاقي:

– حيات همه موجودات:

بينش وحدت نگرانه:

– ويژگي هاي اختصاصي احوال انفسي

– وحدت وجودي

– بي زماني و بي مکاني:

– حس اعتلاء:

 نتيجه:

يادداشت ها

فهرست منابع

 


دیدگاهتان را بنویسید