بررسی و مطالعه معماری کارخانه ریسندگی نجف آباد اصفهان

بررسی و مطالعه معماری کارخانه ریسندگی نجف آباد اصفهان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 25 صفحه

کارخانة نجف آباد در سال 1324 خورشيدي با سرماية اولیه ای معادل بيست ميليون ريال، به عنوان « شرکت سهامی برق و ريسندگی نجف آباد » به شمارة 348 ثبت و تأسيس شد و در آغاز کار، برق نجف آباد را نيز تأمين می کرد. اگرچه تجهيزاتِ کارخانه در سال 1327 تامين و تکميل بود، اما بهره برداري از آن، تا سال 1333 خورشيدي امکان پذير نشد…

کارخانه نجف آباد کارِ خود را با 3136 دوك آغاز کرد و تا سال 1336 خورشيدي به همين منوال ادامه داد…
 سايتِ کارخانه، به طورِ کلی به دو نيمة شمالی-جنوبی تقسيم می شود: نيمة جنوبی، محدوده اي ست با تراکمِ کمِ ساختمانی: لايه اي باريک از انواعِ فضاهاي خدماتی در کناره هاي سايت، و فضاي بازِ وسيع و پردرختی درميان.

ساختمانِ اداري در گوشة شمالِ غربیِ همين نيمة سايت مستقر است. هر دو وروديِ کارخانه نيز، يکی در جنوب و يکی در غربِ سايت، به فضاي خالیِ مرکزيِ همين نيمة جنوبی وارد می شود.

محوري شمالی-جنوبی، از گوشة شمالِ شرقیِ فضاي خالیِ جنوبِ سايت، نفوذ به نيمة شمالیِ کارخانه را امکان پذير می کند. اين بخش از سايت، محدوده اي ست متراکم با فضاهاي خالیِ اندك که حجم هاي متنوعِ کارگاهی و صنعتیِ کارخانه را در خود دارد.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید