تحقیق آماده اجرای سازه بتنی همراه با عکس

 

تحقیق آماده اجرای سازه بتنی همراه با عکس

قالب word (قابل ویرایش) – 46 صفحه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

اجرای سازه………………………………………………………………………………… 1

 قالب بندی…………………………………………………………………………………… 1

روشهای قالب بندی دال……………………………………………………………………. 1

تراز کردن طبقات بعد از قالب بندی………………………………………………………… 3

قالب بندی ستون……………………………………………………………………………. 4

گچ زدن در پای قالب ستون…………………………………………………………………. 5

اجزای سقف و تیرچه بلوک…………………………………………………………………. 5

بلوک…………………………………………………………………………………………… 8

میلگرد افت و حرارت…………………………………………………………………………. 9

استفاده از تیرچه های تک و دوبل…………………………………………………………. 11

ادکاهای دوطرفه تیرچه………………………………………………………………………. 12

استفاده از کلاف افقی در سقف……………………………………………………………. 12

اجرای tie beem (کلاف عرضی)…………………………………………………………….. 14

قرار دادن آویز در سقف……………………………………………………………………….. 15

خیز منفی تیرچه ها………………………………………………………………………….. 16

سطح صاف بعد از بتن ریزی………………………………………………………………….. 17

بتون ریزی دال……………………………………………………………………………………. 18

طول ناکافی میلگردهای کششی تیرچه ها………………………………………………….. 21

ستونها……………………………………………………………………………………………. 22

آرموتوربندی ستون……………………………………………………………………………….. 22

هم باد کردن میلگردهای ستون به ستونهای مجاور خود…………………………………….. 23

متصل کردن میلگردهای ستون…………………………………………………………………. 23

قرار دادن پیلت 10*10 در بر ستون………………………………………………………………. 24

بتون ریزی ستون……………………………………………………………………………………. 25

قالب بندی ستون……………………………………………………………………………………. 26

عمل آوردن بتون……………………………………………………………………………………… 28

سقف (دال)………………………………………………………………………………………….. 28

ستون…………………………………………………………………………………………………. 28

اجرای پله…………………………………………………………………………………………….. 30

قالب بندی پله………………………………………………………………………………………. 30

آرماتوربندی پله………………………………………………………………………………………. 30

هم راستا بودن پله با ردیف پایینی………………………………………………………………… 32

بتون ریزی پله………………………………………………………………………………………… 33

نمای آجر و پلاستر………………………………………………………………………………….. 33

قسمت های دیگر سازه……………………………………………………………………………. 34

زدن میخک به پلیتها cm 1*10 ستون…………………………………………………………….. 34

نصب رول بولت……………………………………………………………………………………….. 35

قرار دادن میلگردهای عمودی در بام………………………………………………………………. 36

نصب نعل درگاه………………………………………………………………………………………. 37

نصب پنجره…………………………………………………………………………………………… 38

کنترل کردن صحت اجرای پنجره ها…………………………………………………………………. 38

نصب درب……………………………………………………………………………………………… 39

ایمنی………………………………………………………………………………………………….. 40

محافظت پاگرد پله…………………………………………………………………………………….. 40

نکات مهم اجرائی…………………………………………………………………………………….. 42

طرح اختلاط…………………………………………………………………………………………….. 42

محل دپو مصالح………………………………………………………………………………………… 43

محل دپو سیمان……………………………………………………………………………………….. 44

نتایج و پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 45

 

 

اجرای سازه (اجزای اسکلت در واقع شامل 3 قسمت است )

  • قالب بندی
  • آرماتور بندی

3- بتون ریزی

1- قالب بندي:

 

قالب بندي سقف:

آغشته کردن قالب به مواد روغنی غیر مضر:

برای جلوگیری از چسبیدن قالب به بتون قبل از نصب قالبها آن را به روغن سوخته آغشته می کنیم . برای این موضوع ابتدا قالبهای زیرین را نصب کرده و میلگرد گذاری و آرماتور بندی انجام می شود؛ بعد قالبها را به مواد آغشته می کنیم .

 

شستشوی قالب قبل از بتون ریزی:

قبل از بتون ریزی قالبها را با آب می شوئیم تا مواد بتونی زائد که از طبقات فوقانی به آن چسبیده از قالب جدا شود . همچنین برای جلوگیری از جذب آب بتون توسط قالب این عمل انجام می شود . ولی بیشتر هدف ما جدا کردن مواد زائد از قالب است .

 

روشهای قالب بندی دال :

  • استفاده از لوله داربست و جک
  • استفاده از جک تنها

 

1-  روش اول :

 در این روش ابتدا لوله های داربستی را در تراز سقف قرار می دهیم و قالبهای زیرین دال را بر روی آن قرار می دهیم . بعد پوترها را در ترازی بالا تر از سقف و قالبهای زیرین (0/7-1)متر قرار می دهیم و میلگردهای طولی و عرضی و ممان  منفی را طبق نقشه اجرا کرده و به هم متصل می کنیم و بعد از بسته شدن کلافها آن را پایین آورده و بر روی تخته های زیرین قرار می دهیم و بقیه کار مانند سقف تیرچه و بلوک است .

2- روش دوم : 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید