تحقیق حقوقی با موضوع ضمانت از اعیان مضمونه

چکیده

حکم‌ به ‌بطلان ‌ضمان ‌ما لم یجب ‌در‌فقه‌ اسلامی ‌موجب ‌طرح ‌مسائل ‌و‌مصادیقی ‌شده‌ است‌ که‌ میان‌ فقیهان ‌اختلاف ‌نظر ‌فراوانی ‌را‌ به‌ وجود ‌آورده ‌است. ‌برخی ‌از ‌این ‌مصادیق ‌به ‌حدی ‌در‌عرف ‌رایج ‌و‌ متداول ‌است‌ که‌ گروهی ‌از ‌فقیهان ‌قائل ‌به‌ بطلان ‌ضمان ‌ما لم‌ یجب،‌ در صدد‌ توجیه ‌برآمده اند تا با خارج ‌کردن ‌این‌ موارد ‌از‌ شمول ‌ضمان ‌ما لم یجب، ‌بتوانند‌ جایگاهی ‌برای ‌صحت ‌آن ‌بیابند.‌ اما‌ برخی‌ دیگر‌ بدون ‌ملاحظه ی‌عرف ‌رایج و ‌‌به‌ صراحت‌ حکم‌ به‌ بطلان ‌برخی ‌از‌ مصادیق یاد شده داده اند.‌ ضمان ‌از ‌اعیان‌ مضمونه ‌یکی ‌از‌ مصادیق ‌یاد ‌شده‌ است‌ که ‌فقیهان ‌در ‌خصوص ‌صحت‌ آن ‌اختلاف ‌کرده اند. ‌آنان‌ که‌ به‌ بطلان ‌رأی ‌داده اند ‌آن‌ را‌ مصداقی ‌از ‌ضمان‌ ما‌ لم‌ یجب ‌و‌مشمول‌ ادله ی ‌بطلان ‌آن‌ دانسته اند.

فرمت فایل  ورد

تعدادصفحه 20


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید