دیتایل دو بعدی و سه بعدی سازه های چوبی خانه های روستایی شمال کشور به صورت اتوکد

دیتایل دو بعدی و سه بعدی سازه های چوبی خانه های روستایی شمال کشور به صورت اتوکد با فرمت dwg

دیتایل دو بعدی و سه بعدی سازه های چوبی خانه های روستایی به صورت اتوکد با فرمت dwg 

نقشه های موجود در فروشگاه:

پرسکتیو از نحوه تیرریزی پوشش

پرسکتیو از موقعیت قرارگیری تخته روی شیر سرها از نمای زیرین 

پرسکتیو از نحوه قرارگیری تخته هایی که بین شیر سرها را پر می کند

نمایی از نحوه چیدمان مصالح برای پوشش دیوار

پرسکتیو از نحوه قرارگیری تخته ها روی خرپا 

پرسکتیو از نحوه قرارگیری تیرها در کنارهم در ساخت خرپا

جزئیات اجرای کف اتاق در پلان

جزئیاتی از نحوه قرارگیری و اتصالات شیرسرها در کنارهم

نمایی از نحوه قرارگیری مصالح اجرای کف و سقف از زیر

 نحوه قرارگیری تیرهای مورب (هلا) روی خرپا

پرسکتیو از نحوه قرارگیری دستک های عمودی خرپا 

خرپاسازی و نحوه پوشش بام (خرپای دو شیبه) 

پرسکتیوی از نحوه اتصال در به دیواره و نحوه چرخش در بر روی پاشنه در

نمایی از یکی از بازشوهای بنا

جزئیاتی از نحوه چیدمان مصالح در اجرای سقف زیرزمین

پرسکتیو از نحوه قرارگیری تخته ها در کف اتاق

پرسکتیو از زیر سقف طبقه همکف

پرسکتیو از اجرای کف اتاق طبقه اول

نمایی ازاستفاده چوب در دیوار

پرسکتیو از اجرای چوب در دیوار

اجرای کف طبقه دوم (سقف طبقه همکف)

تکنیک اجرای شموشه بافی (روستای زیارت گرگان)

اسکلت بندی چوبی در طبقه همکف خانه های روستایی زیارت (گرگان)

اسکلت بندی چوبی در خانه های روستایی 

اجرای درب در خانه های روستایی 

اجرای وربند (بادبند)چوبی

جزئیات اجرای کف اتاق طبقه دوم

اسکلت بندی خرپای چوبی

اجرای پوشش بام در خانه های روستایی(تخته سر یا لت کوبی)

پرسکتیو از موقعیت ایوان در طبقه دوم

پرسکتیو از نحوه قرارگیری شیر سرها و تخته های آن ها و سفال بام 

پرسکتیو از موقعیت ایوان دربنا

پرسکتیو از جزئیات قرارگیری تخته کف ایوان 

پرسکتیو جزئیات از نحوه اتصالات در ایوان 

پرسکتیو از جزئیات قرارگیری تیرهای ایوان و تیرهای اصلی روی جرز بنا

اسکلت بندی چوبی


دیدگاهتان را بنویسید