زمین (دوفصل زمین شناسی)

زمینی که مابرروی آن زندگی می کنیم ازبخش های مختلفی به لحاظ شیمیایی وفیزیکی تشکیل شده است.زمین له لحاظ شیمیایی به سه بخش وبه لحاظ فیزیکی به 5بخش تقسیم می شود.همچنین به دلیل انرژی درونی زمین همواره باحوادثی همچون زلزله وآتشفشان روبرومی باشیم.

هنگامی که گسل های روی زمین دراثرخروج انرژی زمین می شکنندزمین لرزه رخ می دهد.همچنین کوه تشفشان ازبخش های مختلفی همجون اتاق ماگما، گدازه و…ساخته شده است

آتشفشان مزایا ومعایبی داردکه دراین فیلم نیزبه آن پرداخته ایم


دیدگاهتان را بنویسید