سون سگمنت شمارنده افزاینده کاهنده با دکمه فشاری میکروکنترلر PIC

پروزه سون سگمنت کاتد مشترک با میکروکنترلر PIC16F628A 

شمارنده کاهنده افزاینده با دکمه فشاری 


دیدگاهتان را بنویسید