شگفتی های برگ

دراین فیلم با ویژگی های گیاهان ، آوندهای چوبی وآبکش آشناشده وبافرایند فتوسنتزآشنامی شوید

همچنین شناسایی نشاسته توسط یدنیز ازروش های شناسایی دراین فصل می باشد.

گیاهان به طورکلی به دودسته آونددار وبدون اوند تقسیم می شوند واین تقسیم بندی به صورت شاخه شاخه می شود

انواع دانه های گیاهان نیزدراین فیلم موردبررسی قرارگرفته است


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید