فایل اتوکد نما و پلان های کامل مسکونی دو طبقه و نیم

این فایل اتوکد شامل موارد زیر است:

– پلان پارکینگ کامل با حیاط، باغچه، آکس بندی و اندازه گزاری های داخلی و خارجی

– پلان مبلمان پارکینگ

– پلان همکف با آکس بندی و اندازه گزاری های داخلی و خارجی و پله های صحیح و آسانسور، ورودی زیبا و داکت ها

– پلان مبلمان کامل همکف

– پلان طبقه اول با آکس بندی و اندازه گزاری های داخلی و خارجی و پله های صحیح و آسانسور، ورودی زیبا و داکت ها

– پلان مبلمان طبقه اول

-پلان طبقه دوم متفاوت با طبقه اول با آکس بندی و اندازه گزاری های داخلی و خارجی و پله های صحیح و آسانسور، ورودی زیبا و داکت ها

– پلان مبلمان طبقه دوم

– نمای بسار زیبا همراه با بام سبز

– پلان بام بسیار زیبا همراه با بام سبز و جای نشستن


دیدگاهتان را بنویسید