فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

 

 

 

 

 

 

 

فـایـل Excel بـرنامـه

متـره و بـرآورد و صـورت‌وضعـيت نویـسـی

بـراسـاس فهـرسـتبـهـای

تاسیـسات مکانیـکی سـال 1399


دیدگاهتان را بنویسید