قرارداد پرسنل

برای هر پرسنل می بایست قرارداد کار تنظیم گردد.

 

2 صفحه

ورد


دیدگاهتان را بنویسید