مقاله کامل معماری نرم افزار

چکیده 1

فصل اول: 2

مقدمه 2

1- مقدمه 3

فصل دوم: 5

تعاریف و مفاهیم پایه 5

2-1- معماری نرم افزار چیست.. 6

2-2- تعاریف پایه در معماری نرم افزار 8

2-3- الگوهای معماری یا سبکهای معماری. 9

2-4- مدل مرجع. 9

2-5- معماري مرجع. 10

2-6- دیدگاه های معماری. 10

2-7- ديدگاه Bass. 11

2-8- ديدگاه 4+1. 12

2-9- ديدگاه‌هاي دیگر. 12

2-10- طراحی معماری نرم افزار 13

2-12- كاركرد‌هاي سيستم و معماري نرم‌افزار 13

فصل سوم: 15

پیشینه معماری نرم افزار 15

3-1- ويژگي‌هاي كيفي. 16

3-2- ويژگي‌هاي كيفي سيستم. 18

3-3- ويژگي‌هاي كيفي معماري. 18

3-4- يك طراحی معماری خوب بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد. 19

3-5- دستیابی به ویژگیهای کیفی. 20

فصل چهارم: 21

روش کار 21

4-1- روش های معماری. 22

4-2- الگوهای معماری. 23

4-3- ارتباط تاکتیکها و الگوهای معماری. 25

4-4- روشهای طراحی معماری نرم افزار 25

4-5- طراحی مبتنی بر ویژگی. 26

4-6- طراحی به کمک سبک های معماری مبتنی بر ویژگی. 27

4-7- طراحی با ملاحظات اقتصادی با استفاده از روش آنالیز سود هزینه 31

4-8- ويژگي كيفي قابليت تغيير. 36

4-9- تعريف قابليت تغيير. 37

4-10- مشخص نمودن نياز‌هاي قابليت تغيير با استفاده از سناريو‌هاي كيفي. 37

4-11- مدل سازي قابليت تغيير در سطح معماري نرم افزار 38

4-12- تاكتيك‌هاي قابليت تغيير. 38

4-13- ارزيابي قابليت تغيير. 43

4-14- ارزيابي نحوه اختصاص وظايف.. 43

4-15- ارزيابي وابستگي بين ماژول‌ها 44

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………………….. 45

خلاصه و نتیجه گیری. 45

5-1- خلاصه و نتیجه گیری. 46

منابع    49


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید