مهارت برقراری ارتباط

تعداد صفحه : 65

قالب : powerpoint

زمانی در روابطمان موفقیم که:

• کمیت روابط مان را افزایش دهیم
•کیفیت روابط مان را ارتقاء بخشیم.
 
مهارت ارتباطی :

 توانایی برقراری ارتباط به طور مؤثر و کارآمد با دیگران

  مؤثر بودن یعنی پیام با احتمال بیشتری به مخاطب انتقال یافته و بنحوی در وی تأثیر گذاشته و عکس العمل او را در پی داشته باشد

اصولاً چیزی به عنوان عدم ارتباط وجود ندارد ، زیرا انسان نمی تواند فاقد هرگونه رفتار باشد و هر رفتاری در یک شرایط تأثیر متقابل دارای ارزشهای پیامی است .

•75% از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنده آن کسی است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند .
 
•مهارت ارتباطي خوب به ما کمک مي کند روابط سالم و رضایت بخشي را با ديگران داشته باشيم .
 
•  از طرف ديگر مها رت هاي ارتباطي ضعيف مي تواند به گونه اي باشد که به سوء تفاهمات و احساسات منفي منجر شود.
 
•مهارت برقراری ارتباط یکی از پیش بینی کننده های سلامت است.
پيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي
•ایجاد سوءتفاهم
• نارضایتی از روابط با دیگران
•احساس تنهایی
•کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی
• آسیب پذیری و کاهش توانایی در مقابله با مشکلات
•انزوا و طرد
•استرس و فشار رواني
•احساس خشم و تعارض
•ناكامي در ارضاي نيازها
نیازبه برقراری ارتباط خود ناشی از:
•نیازهای مادی
•نیاز به امنیت
•نیاز به تعلق و احترام
•نیاز به صمیمیت
•نیاز به حمایت و تأیید
 


 


دیدگاهتان را بنویسید