نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای: (ابنیه – مکانیک – برق) سالهای 97-98-99 براساس تجزیه بهای سال1397+ نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل – لیستوفر – محاسبه حمل مصالح

 

 

 

 

 

  

– نرم افزار تجـزیه بها و پیشنهادقیمت 

ردیفهای فهرستبهای ابنیـه سالهای 97و98و99

(((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای ابنـیــه سال1397)))

 

– نرم افزار تجـزیه بها و پیشنهادقیمت 

ردیفهای فهرستبهای تاسیسات‌مکانیکی سالهای 97و98و99

(((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای تاسیسات مکانیکی سال1397)))

 

– نرم افزار تجـزیه بها و پیشنهادقیمت 

ردیفهای فهرستبهای تاسیسات‌برقی سالهای 97و98و99

(((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای تاسیسات برقی سال1397)))

 

          …  بــه هـمـراه  …

 –  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنیه سالهای 97و98و99

–  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سالهای 97و98و99

–  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سالهای 97و98و99

 –  نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (لیـستوفـر)

 –  نرم افزار محاسبه تعدیل آحادبها

 –  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال 1397 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

 –  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال 1398 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

 –  نرم افزار محاسبه بهای حمل مصالح برای ردیفهای فصل28 فهرستبهای ابنیه

 

>>> ویژگیها و قابليتهاي برنامه:

  • تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجه
  • آناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)
  • قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربران
  • محاسبه آناليزبها براساس درصد افزایـش یا کاهـش بهـا (ضريب مينوس يا پلوس) 

 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را که مربوط به آنالیزبهای فصلهای اول و دوم فهرستبهای ابنیه می باشد دانلود نمائید:

نـرم افـزار تجـزیـه بـهای  ردیفهای فهرستبهای ابنیـه سال 1398

 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار آنالیزبهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی را دانلود نمائید:

نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1398

 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار آنالیزبهای فهرستبهای تاسیسات برقی را دانلود نمائید:

نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای تاسیسات بـرقی سال 1398


دیدگاهتان را بنویسید