پاورپوینت . مباحث مهم حقوقي و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني , 71 اسلاید , pptx

این پاورپوینت با موضوع مباحث مهم حقوقي و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني با 71 اسلاید با عناوین زیر

 

تعریف قرارداد

انواع قرارداد

تقسیم بندی عقد به لحاظ اجرای آثار آن بصورت شرطی یا غیرشرطی

شرایط اساسی برای صحت همه قرارداد ها

انواع اختیارات

ظرفیتهای قانونی جهت طرفین قرارداد

پیشگیری از مشکلات حقوقی و دعاوی در پروژه

تعریف قرارداد

 

مطابق ماده 183 قانون مدنی:

قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری نمایند که مورد قبول آنها باشد.

عقد / قرارداد / معامله / معاهده / پیمان / میثاق / توافق / موافقتنامه دارای معانی مشابه هستند و جملگی در یک چیز مشترکند و آن تراضی است(تراضی توافق دو اراده یا تلاقی دو اراده در موضوع واحد می باشد)

 

1- اعمال حقوقی:

آن دسته از پدیده های حقوقی که با اراده اشخاص به وجود آیند و آثار حقوقی آنها نیز تابع همان اراده است.

اعمال ارادی نیز به دو دسته تقسیم می شوند.

عقود:

ازدو اراده به وجود می آید (بیع، اجاره، مضاربه، ودیعه)

ایقاع:

یعنی از یک اراده به وجود می آید ، یک نفر دخیل است (طلاق، ابراء، هبه، وصیت)

2– وقایع حقوقی:

به وقایعی که تصمیم فردی یا شخصی در آن دخیل نیست ، و قانون تعیین کننده این وقایع است

مثل ثبت فوت یا تولد

انواع قرداد

الف- قرداد معین

(بیع، اجاره، رهن، مضاربه، ودیعه، وکالت و…)

قراردادهایی که در قانون نام خاصی دارند و قانونگذار شرایط انعقاد وآثارآنها را معین کرده است.

در این نوع قرارداد طرفین در پیمان هستند

بمحض آنکه طرفین قرارداد در اصل قرارداد تراضی نمایند بقیه مسائل فرعی  را قانون حل می کند. 

ب- عقود نامعین

(قراردادهای خصوصی نظیرقراردادچاپ ونشرکتاب، اقامت درهتل، بستری شدن در بیمارستان و ….)

در این نوع قراردادها شرایط عمومی و خصوصی بر اساس حاکمیت اراده طرفین تنظیم می شود.

مطابق ماده 10 قانون مدنی” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.”

تقسیم بندی عقد به لحاظ اجرای آثار آن بصورت شرطی یا غیرشرط

1-عقد منجّز:

 هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن عقد را بدون هیچ قید و شرطی به وجود آورند عقد را منجّز می نامند.

مثلاً انتقال مالکیت خودرو از سوی پدر به فرزند بدون هیچ قید و شرطی

 

2-عقد معلق:

 

هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن عقد را موکول به شرط دیگری نمایند عقد را معلق می نامند.

مثلاً انتقال مالکیت خودرو از سوی پدر به فرزند پس از قبولی در کنکور

 

تقسیم بندی عقود به لحاظ تعهد دو طرفه یا یکطرفه از نظر مالی و اجرائی

 

 

 

1- عقود معوض:

 

 

 

عقدی را که هر یک از طرفین در مقابل مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد مال یا تعهد دیگری به دست می آورد این گروه از قراردادها که برحسب طبیعت خود بصورت معاوضه و معامله انجام می شود را عقد معوض می گویند.

 

 مثلاً در عقد اجاره، مستاجر با پرداخت اجاره بها مالکیت منافع خانه ای را به مدت معین بدست می آورد.

 

2– عقد غیر معوض:

 

قراردادهایی که فقط یک طرف قرارداد تعهدی می کند یا مالی را می دهد و طرف دیگر چیزی در قبال آن پرداخت نمی کند یا تعهدی را برعهده نمی گیرد.

 مثلاً در عقد هبه یا بخشش شخصی با دادن یک کتاب به طور مجانی آن را به شخص دیگری تملیک می کند.

شرایط اساسی برای صحت همه قرارداد ها :

1- قصد طرفین و رضای آنها :

بطور معمول آنچه دلالت بر قصد و رضای طرفین دارد ، امضای ذیل قرارداد است . اما هر نوع فعل یا لفظ یا حتی اشاره که حکایت از وجود قصد و رضا نماید نیز کفایت می کند ( اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است . اگر معامله ای با اکراه و اجبار منعقد شود آن عقد غیر نافذ است )

2-اهلیت طرفین ( بالغ – عاقل – رشید )

– طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری و دختر 9 سال تمام قمری است .

– مجنون اعم از دائمی یا ادواری طبق ماده 1213 قانون مدنی       نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید .

– غیر رشید کسی است که نتواند منافع مادی خود را تشحیص دهد .

3- موضوع معامله یا قرارداد می بایست مبهم نباشد.

 

 

4– مشروعیت جهت معامله و عدم مغایرت و مخالفت با قوانین معتبر ( موضوع معامله یا قرارداد نباید غیر مشروع و برخلاف اخلاق حسنه باشد . مثلا قرارداد ساخت کارخانه مشروب سازی باطل است )

فرضاً اگر کسی با مهندسی برای ساختن خانه بدون جواز قرارداد منعقد سازد، این قرارداد به علت مخالفت صریح با قانون معتبر نیست فقدان هر یک از شروط فوق موجب می شود که قراردادی که منعقد شده فاقد اعتبار قانونی گردد

قراردادی که واجد اعتبار قانونی نباشد دو دسته است .

1- قرارداد غیر نافذ :

قراردادی که فاقد شرط اول یعنی قصد رضای طرفین است ولی سایر شروط را بطور کامل دارد مانند ساخت زمینی توسط برادر مالک زمین ( این قرارداد چون بوسیله مالک تنظیم نشده معتبر نیست ولی هر زمانی که مالک رضایت به انعقاد چنین قراردادی دهد . قرارداد صحیح خواهد بود ).به عبارتی چنانچه امضاء قرارداد از طرف صاحبان امضاء مجاز نباشد قرارداد معتبر نیست.

 

2- قرارداد باطل است :

 قراردادی که فاقد یکی از شرایط 4 گانه اخیر است مانند آنست که اصلاً قراردادی منعقد نشده باشد .

 

سقوط تعهدات و قرار

بر طبق ماده 264 قانون مدنی تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شوند

1-بوسیله عدم وفاء به عهد :

چنانچه یکی از طرفین قرارداد وفای به تعهدات خود ننماید تعهدات خود را ساقط نموده است .

2-اقاله :

چنانچه طرفین قرارداد با یکدیگر توافق و تراضی نمایند که تعهدات خود را در برابر یکدیگر از هم ساقط کنند اقاله پدید می آید.

3- ابراء :

شخصی که از حق یا طلب خود به اختیار بگذرد ابراء نموده است . مانند شخصی از کسی که فوت نموده ذمه خود را نسبت به وی ابرا نماید .

4- تبدیل تعهد :

 جایگزین ساختن تعهدی بجای تعهد دیگر( مثلاً چنانچه در مورد تعهد ده هزار تومان وجه نقد باشد و طرفین قرارداد تعهد نمایند که بجای این مبلغ ، بدهکار معادل آن عدس به قیمت روز بدهد تعهد ده هزار تومان ساقط شده و تعهد تبدیل یافته است ).

 

5- مالکیت ما فی الذمه

جمع شدن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص نسبت به یک دین موجب می شود که آن شخص مسلط بر ذمه خود گردد و این سلطه قانونی را که شخص بر ذمه خود دارد مالکیت مافی الذمه  نامند و آن شخص را مالک ما فی الذمه گویند .

مثل اینکه کسی به پدر خود مدیون باشد و پس از فوت پدر تمام ترکه از دیون و اموال و مطالبات به او منتقل شود. در اینصورت او مالک ما فی الذمه خودش خواهد بود

 

انواع خیارات

 

در تعریفی که از عقد لازم داشتیم  توضیح دادیم که قابلیت بر هم زدن عقد لازم فقط در دو مورد امکان دارد:

مورد اول بموجب اقاله

مورد دوم به جهت وجود حق فسخ بموجب خیارات

 

1- خیار مجلس :

بنابر ماده 397 قانون مدنی هر یک از متعاملین (طرفین قرارداد) بعد از عقد تا زمانی که از مجلس قرارداد و معامله از همدیگر متفرق و جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند .

 برخی فقها به آن خیار عدم تفرق گویند . زیرا بقای خیار تا وقتی است که متعاملین از هم جدا نشده اند ولی اگر از یکدیگر جدا شوند و عرفاً بگویند میان متعاملین تفرق حاصل گردیده است دیگر خیار مجلس وجود نخواهد داشت .

 

3- اختیار شرط :

طرفین قرارداد ضمن توافق با یکدیگر ممکن است شرط کنند تا فلان مدت اختیار بر هم زدن معامله را یکی از خودشان یا هر دو طرف یا شخص ثالثی داشته باشد . نکته قابل اهمیت در اعمال این خیار این است که اولاً ذکر دقیق مدت جهت اعمال این خیار ضروری است و چنانچه برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .

 

و…….

 

 

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید