پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) – 53 آیتمی بر اساس الگوی مک مستر

این پرسشنامه برای سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است و شامل 53 سوال می باشد. این الگو خصوصیات ساختاری و شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد.. جهت تهیه این پرسشنامه ، نسخه انگلیسی پرسشنامه FAD-53 با نسخه فارسی مقیاس سنجش خانواده -60 آیتمی به ترجمه باقر ثنایی تطبیق داده شده است.

شامل نمره گذاری و روایی و پایایی دقیق. فرمت ورد و قابل ویرایش. 5 صفحه.

 


دیدگاهتان را بنویسید