پروژه شبیه سازی فیلترینگ سیگنال های الکتروکاردیوگرام (نوار قلبی) با استفاده از سیستم کاهش نویز تطبیقی نرمال شده و بدون بایاس

چکیده

ما یک سیستم کاهش نویز تطبیقی نرمال شده و بدون بایاس را (UNANR) به منظور سرکوب نویز تصادفی در سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG)ارائه می کنیم. این سیستم شامل روشی برای حذف نویز انحراف خط زمینه با استفاده از یک فیلتر میانگین ​​دو مرحله ای، فیلترینگ شانه ای (comb) تداخل خط برق با پاسخ ضربه ای نامحدود (IIR) ، ژنراتور نویز سفید افزودنی برای تست عملکرد سیستم از نظر نسبت سیگنال به نویز (SNR)، و مدل UNANR است که برای تخمین نویزی که از سیگنال ECG نویزی حذف شده است، استفاده می گردد. مدل UNANR یک بایاس واحد را ندارد، و ضرایب به صورت تطبیقی با استفاده از الگوریتم شدیدا نزولی[1] به روز می شود. فرایند تطبیقی برای به حداقل رساندن خطای لحظه ای بین قدرت سیگنال تخمین زده شده و قدرت سیگنال بدون نویز دلخواه طراحی شده است. پایگاه داده آریتمی معیار MIT-BIH به منظور ارزیابی عملکرد سیستم UNANR  با سطوح مختلف نویز ورودی استفاده شد. نتایج حاصل از فیلتر تطبیقی ​​و مطالعه بر همگرایی نرخ یادگیری UNANR نشان می دهد که سیستم کاهش نویز تطبیقی ​​است که شامل مدل UNANR می باشد، به طور موثر می تواند نویز تصادفی را در هنگام ثبتECG حذف کند و منجر به بهبود SNR بیشتر از سیستم های مشابه استفاده کننده از فیلتر رایج حداقل میانگین مربعات (LMS)شود. بهبود SNR ایجاد شده توسط سیستم UNANR پیشنهادی بالاتر از سیستم استفاده کننده از فیلتر LMS با SNR ورودی در محدوده 5-20 دسی بل در بیش از 48 ثبت ECGبود.

عنوان مقاله جهت دانلود 

Filtering electrocardiographic signals using an unbiased and normalized adaptive noise reduction system

2018

[1] steepest-descent


دیدگاهتان را بنویسید