کارآموزی شهرداری آواجیق

کارآموزی شهرداری آواجیق در 90 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش می باشد. 

فصل اول- آشنایی با شهرداری آواجیق 9
1-1- معرفی 10
2-1- وظايف هر يك از بخش هاي شهرداري 11
1-2-1- مدیریت امور اداری 11
2-2-1- کارگزینی 11
3-2-1- واحد انفورماتیک 12
4-2- 1- مديـريت امـور مـالي شهـرداري 12
5-2-1- حسابداری 13
6-2-1- کارپردازی 14
7-2- 1- امور اموال و انبار 14
8-2-1- درآمد 15
9-2-1- درآمدهای عمومی 16
10-2-1- واحــد مميـزي و درآمـد عوارض سطح شهر 16
11-2-1- امــور حقـوقي و امــلاك 17
12-2-1- حراست 18
13-2-1- روابط عمومی 18
14-2-1- واحد شهرسازی 19
15-2-1- دبيـرخانـه كميسيون مـاده صـد شهـرداري 20
16-2-1- واحـد امـور فني و عمـران 20
17-2-1- واحــد خدمــات شهـري 20
18-2-1- فضـاي سبـز 21
19-2-1- واحــد آتش نشـانـي شهــرداري 21
20-2-1- مسئول امور مالی 21
21-2-1- مسئول ممیزی و اعتبارات 22
22-2-1- واحد قراردادها 22
23-2-1- تنظیم اسناد و حقوق و دستمزد 22
24-2-1- واحد خرید و کارپردازی 23
25-2-1- انبار داری و اموال داری 23
3-1- اهداف شهرداری، برنامه ها و خط مشی ها،قواعد و مقررات 23
1-3-1- برنامه ریزی مناسب 24
2-3-1- نظم و انظباط 24
3-3-1- تبدیل شکست به پیروزی 24
4-3-1- اراده عمل کردن و ثبات قدم 24
فصل دوم- ارزیابی کلی بخشهای مرتبط با رشته حسابداری 29
1-2- آزمون آموخته ها 30
2-2- ليست حساب ها 30
1-2-2- بانك و صندوق 30
2-2-2- حساب تنخواه گردان 31
3-2-2- حساب دريافتني 32
4-2-2- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول 32
5-2-2- اسناد دريافتني 32
6-2-2- حساب پيش پرداخت 33
7-2-2- حساب سپردة حسن انجام كار 33
3-2- دارائيهاي ثابت 33
1-3-2- دارائيهاي ثابت مشهود 33
2-3-2- دارائيهاي ثابت نامشهود 34
4-2- بدهي ها 34
1-4-2- حسابهاي پرداختني 34
2-4-2- اسناد پرداختني 34
3-4-2- پيش دريافت ها 35
5-2- بدهي هاي بلند مدت 35
6-2- سرمايه 35
7-2- درآمدها 35
8-2 – هزينه ها 36
9-2- حساب پيمان 36
10-2- حساب كارگواهي شده 36
11-2- روشهاي متداول حسابداري پيمانكاري 36
12-2- انتخاب روش 38
13-2- ذخيره لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني 39
14-2- دعاوي و تغيير ناشي از قراردادهاي پيمانكاري 39
15-2- تعيين سود پيمان تكميل شده 40
1-15-2- روش درصد پيشرفت كار 40
2-15-2- روش كار تكميل شده 40
3-15-2- انتقال سود بستن حساب پيمان تكميل شده 40
16-2- محاسبة سود پيمان هاي ناتمام 42
1-16-2- تعديل سود پيمان نا تمام نسبت به وجوه دريافت شده 47
2-16-2- تعديل سود پيمان ناتمام نسبت به وجوه دريافت شده 47
1-2-16-2- نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه 47
2-2-16-2- انتقال دستمزد و حق بيمه شاغلين كارگاه شماره (3 ) به حساب پيمان 48
17-2- نحوه محاسبه استهلاك اموال، ماليات و تجهيزات 50
18-2- ماليات پيمانكاري 52
1-18-2- ماليات مقطوع 52
2-18-2- ماليات بر در آمد پيمانكاري 53
1-2-18-2- در آمد مشمول ماليات پيمانكاري 53
2-2-18-2- ماليات مؤسسات پيمانكاري 53
19-2- نحوه نگهداري حسابهاي مالياتي 57
20-2- پيش پرداخت ماليات 58
21-2- ماليات قطعي پيمان ها 58
22-2- ذخيره ماليات بر درآمد 58
23-2- گزارش هاي مالي 59
1-23-2- ترازنامه 59
2-23-2- گزارش هاي عملياتي 63
1-2-23-2- گزارش پيشرفت كار 63
2-2-23-2- صورت حساب سود و زيان 64
24-2- حقوق و دستمزد 68
1-24-2- دستمزد مستقیم 68
2-24-2- دستمزد غیر مستقیم 68
3-24-2- حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری 69
1-3-24-2- حقوق و دستمزد کارکنان عادی 69
2-3-24-2-حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین 70
3-3-24-2- حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری ) 70
25-2- چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد 71
1-25-2- روش سنتی دستی 72
2-25-2- روش پیشرفته و مکانیزه 72
26-2- جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل 73
2-26-2- تعداد نسخ احکام پرسنلی 74
3-26-2- تنظیم لیست حقوق و دستمزد 74
4-26-2- جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها: 75
5-26-2- محاسبه حقوق و دستمزد 75
6-26-2- پرداخت حقوق و دستمزد 77
1-6-26-2- پرداخت به صورت نقدی 77
2-6-26-2- پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان 77
3-6-26-2- پرداخت از طریق سیستم بانکی 78
28-2- ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی 78
29-2- صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد 79
30-2- نوبت کاری 79
فرمولهای( مزد روزانه و مزد یک ساعت کار) 80
31-2-حسابداری حقوق و دستمزد 81
2-31-2- تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد 81
3-31-2- پرداخت خالص حقوق و دستمزد 82
4-31-2-پرداخت یا واریز کسورات 82
فصل سوم- آزمون آموخته ها نتایج و پیشنهادات 83
نتیجه گیری 84
پیشنهادات 84
منابع 86

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید