کنترل شدت نور LED با میکروکنترلر ATMEGA32 در codevision

با چند دستور ساده در نرم افزار کدویژن میتوانیم شدت نور یک LEDرا کنترل کنیم و از آن در پروژه های مختلف استفاده کنیم 


دیدگاهتان را بنویسید